برچسب: تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری برای تحریک تخمدان جهت تخمک گذاری باید یکسری داوری محرک تجویز گردد تا تعداد فراوانی فولیکول  که حاوی تخمک می باشند رشد کنند. در زمان رخ دادن هر سیکل قاعدگی در تخمدان تعدادی فولیکول رشد می کنند که در مسیر رشد از فولیکول های موجود فقط یکی از آنها رشد می کنند […]

ادامه مطلب